Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Naši APBT/Our APBT

Vítejte na stránce colibri.websnadno.cz v sekci Naši APBT/Our APBT

Součástí naší psí smečky jsou i kříženci amerického pitbulteriéra. S ostatními vychází v pohodě, i když s ohledem na svůj věk přeci jen mají rádi doma svůj klid. Ale venku řádí všichni jako černá ruka. 

Part of our dog Pack are hybrids of the American pitbull. With the other is cool, even though, having regard to his age but just like at home, your peace of mind. The outside is raging as wonders.

 

Samuel (APBT x Argentinská doga)

nar. 17.  12. 2006, pes

 

 

Náš Samiček je prostě náš Samiček. Občas na zabití, ale náš. Dneska už malinko "dědkovatí" a má svoje neřesti, jako je například roztahávání kuchyňských odpadků, úklid chlebníku (čerstvé rohlíky jsou holt čerstvé rohlíky) nebo "nastěhování" svého pelechu do mísy s vodou. Za ideální provozní venkovní teplotu považuje od dvaceti stupňů výše. V zimě leží nejraději obtočen kolem topení, kterého se jen velmi nerad vzdává. Ale se zateplenou bederkou se vydá s námi i na vycházku.

Our Sam is simply our Sam. Sometimes on the killing, but ours. Today it  is already getting older and has its vices, such as looting of kitchen garbage, cleaning the bread-pan (fresh rolls are fresh rolls) or "moving" of your den into the bowl with the water. The ideal operating temperature is considered to be from 20 degrees above. In the winter it is best wrapped around with a round heating, which only very reluctantly surrenders. But with an insulated quilt with us on a walk.

 

Gira (APBT, bez PP)

nar. 2.  9. 2007, fena

 

 

Girunka je velký mazlík. S ostatní psí smečkou si rozumí. Ráda chodí na procházky, ale velký fanda nízkých teplot rozhodně není. Ovšem vycházku do lesa s potřebným vybavením si nikdy nenechá ujít. Takže bederka, a v jejím případě i botky, je nutností. Loni se nám u Giry zničehonic objevila dermatóza. Bohužel tato "bojová" plemena jsou k této kožní chorobě náchylná. U Giry dermatózu spouští nevhodné složky v granulích, které by tam asi být neměly. Takže nám Gira funguje jako jakýsi "barometr" kvalitního krmení.  

Gira is a great pet. It means with the rest of the dog's Pack without any problems. She likes going for walks, but a big fan of low temperatures is definitely not. But a walk into the woods with the necessary amenities never misses. So quilt, and in her case, as well as shoes, is a necessity. Last year, are suddenly appeared for Giry dermatosis. Unfortunately, this "martial" breeds are susceptible to this skin disease. Dermatosis runs for Gira inappropriate folder in the granules, which would probably not be there. According to her, we know good quality feed.

Attila (bez PP)

nar. 16. 12. 2009, pes, potomek Samuela a Giry

zkouška: ZOP

 

 

Aťoušek je syn Sam a Giry. První rok jsme se s ním věnovali sportovní kynologii. Na stopách bylo vše v pohodě, poslušnost v oblibě zrovna neměl, ale na obranách byl machr. Na podzim 2010 jsme zkoušeli i zkoušku ZZO, kde jsme neuspěli. Od momentu, co jsme se zahlásili rozhodčímu, vše zapoměl. V životě nedělal přivolání, na vodítku šel v té chvíli poprvé v životě, sedni - lehni - Co to vlastně je?, při odložení za pochodu vleže se skládal jako opravdový psí senior s těžkou artrózou, aport - Fuj, to mám jako brát do huby? No, to teda ani náhodou. Plný počet bodů jsme dostali jen za dlouhodobé odložení, ale ani to nám nestačilo, abychom postoupili do druhé části (speciální cviky). Od konce roku 2010 na výcvik nebyl čas a tak se Attila flákal téměř dva roky na zahradě. V roce 2013 jsme se ale naší devítileté dceři rozhodli nakrýt fenku - Conie, se kterou se cvičí. A protože chtěla s nějakým psem chodit na cvičák, tak padla volba na Attilu. Základ nějaký měl a záleželo jen na naší "mladé", jak cviky dotáhne do konce. To se jí během dvou měsíců podařilo a v září 2013 s ním složila zkoušku ZOP (93b.). Evča sice musí být na něho docela přísná a velet mu o něco ostřeji než by musel dospělý, ale vzhledem k jejímu věku, váhovému rozdílu mezi ní a Attilou a příslušnosti k "bojovému" plemeni, je to pochopitelné. (I když naše bojové plemeno bojuje tak maximálně s vlastní leností, spánkem a nenažraností.) Evička měla v plánu jít v říjnu na zkoušku ZZO a BH, kterou potřebovali udělat, aby na jaře mohli složit FPr1. Bohužel všechnu jejich přípravu zhatil úraz Attily, který se navenek hojil dobře, ale i přes podavaná antibiotika u Attily propukla sepse. Nezbývá nám než poděkovat naší úžasné kamarádce Jarče, ke které jsme Attilu odvezli a která ho i přes negativní prognózu vyléčila. Během rekonvalescence je Attila stále u své "léčitelky". Pokud půjde vše dobře, snad se nám zjara vrátí. Infekce bohužel poškodila srdíčko, tak uvidíme, jestli bude Aťouš schopen i nadále cvičit nebo nastoupí psí invalidní důchod.     

Attila is the son of Sam and Giry. The first year we dealt with him sports cynology. On the footsteps of everything was fine, just not in obedience, but defense was the man. In the autumn of 2010, we also tried the Exam ZZO, where we have failed. From the moment we reported arbitration all forgot. In my life not to call, on a leash he went for the first time at that moment in life, sit-lie-what is it?, when the postponement lying down was like a real canine senior with severe arthrosis, aport-Ugh, I like to take in your mouth? Well, it's not by accident. The full number of points we got only for long-term postponement, but even that wasn't enough for us, we advanced to the second part (special exercises). From the end of 2010, there was no time for training, and Attila slacked off for almost two years at the garden. In 2013, we but our nine-year daughter decided to admit female-Conie. And because she wanted to with some dog walk at the training center, so the choice fell on Attila. The basis of some had and cared only for our "young", as the exercises would in the end. During her two months in September 2013, and  Eva has passed with him Exam ZOP (93b). Eva must be quite strict, and command to him but due to her age, weight difference between her and Attila and belonging to "fighting" the breed, it's understandable. (Although our fighting breed fights so a maximum of his own laziness, sleep and voracity.) Eva had a plan to go in October on the exam ZZO, BH and they needed to do to be able to fold in the spring, FPr1. Unfortunately, all the injury hindered their preparation like Attila the Hun, who outwardly healed well, but despite brought by the antibiotics Attila erupted in sepsis. We have to thank our awesome friend Jarča, which we drove him, and she cure him through the negative prognosis. During his convalescence is still Attila with your "healer". If everything goes well, perhaps they are spring returns. Unfortunately, the infection had damaged the heart, so we'll see if Attila will be able to continue to practice or take to the a dog invalidity pension.

 

TOPlist